Chapter 1

บทที่ 1

บทนำ


    1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา


พลังงาน เป็นสิ่งสำคัญต่อการอุปโภค หรืออาจจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้สังคมมนุษย์ มีความสะดวกสบายได้จากการใช้พลังงาน เพื่อขับขี่เครื่องยนต์ เครื่องจักร โดยพลังงานมีหลายชนิด เช่น พลังงานจากน้ำ พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันได้มีการปรับราคาสูงขึ้น การวิจัยเพื่อหาพลังงานทดแทน เพื่อให้ได้พลังงานที่ราคาถูกและใช้งานได้เทียบเท่าจึงเป็นสิ่งจำเป็น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการกลั่นน้ำมันจากต้นปาล์ม และสบู่ดำ แต่เทคโนโลยี ปัจจุบันยังทำให้การผลิตมีต้นทุนสูง ดังนั้น หากเราสามารถหาแนวทางที่มำให้มีผลผลิตสูงขึ้น อาจทำให้การลงทุนมีความคุ้มค่า


ด้วยเหตุนี้ เราจึงสนใจปัญหาที่อาจนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตของพืชสบู่ดำนี้ขึ้น สบู่ดำมีชื่อว่า Jatropha Curcas Linn. ชื่อในภาษาอังกฤษว่า Jatropha หรือ Physic Nut เป็นพืชที่สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันดีเซล และยังมีสรรพคุณทางด้านอื่นๆอีก เช่น ใช้ก้านใบในการรักษาโรคปากเปื่อย ปากนกกระจอก กิ่งใบของต้นสบู่ดำ เป็นสมุนไพร และ เชื้อเพลิง รวมทั้งนำไปผลิตเป็นกระดาษอัด เปลือกลำต้นนำมาทำเป็นสีย้อมผ้าและด้าย เป็นต้น


    1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย


เพื่อสร้างแบบจำลองการเจริญเติบโตของต้นสบู่ดำ ที่พิจารณาจากปริมาณการให้น้ำและปุ๋ยที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่ดีที่สุด


    1. ขอบเขตของการวิจัย

ข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณาแบบจำลองเป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ในการถางเป็นต้นเดี่ยว และพิจารณาสิ่งแวดล้อมเฉพาะปริมาณน้ำและปุ๋ยที่พืชได้รับ โดยเก็บข้อมูลจากการปลูกอย่างน้อย 3 ครั้งในแต่ละ 1 กรณี


    1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แบบจำลองที่ได้จะสามารถนำไปใช้ทำนายผลผลิตเบื้องต้น ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับแบบทดลอง และมีการปรับปริมาณน้ำและปุ๋ย

No comments: